Rolnik szuka żony

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU TELEWIZYJNEGO „ROLNIK SZUKA ŻONY”

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program telewizyjny pod tytułem „Rolnik szuka żony” jest produkowany przez FremantleMedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołodyjowskiego 46A, 02-724 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000094904, kapitał zakładowy 50.000 zł, REGON 013069102, NIP 526-24-18-482, zwaną dalej: „Producentem” na zlecenie Telewizji Polskiej S.A, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000100679 kapitał zakładowy 266 596 500,00 zł, REGON: 010418973, NIP: 521-04-12-987, zwanej dalej: „Nadawcą”.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Programu, w szczególności warunki uczestnictwa w Programie oraz prawa i obowiązki Uczestników.

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w siedzibie Producenta, Nadawcy oraz na stronie internetowej Nadawcy pod adresem www.rolnikszukazony.tvp.pl przez cały czas trwania Programu.

4. Akceptując Regulamin Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, nie bierze udziału w Programie.

§ 2.
DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a) Czas trwania Programu – okres zdjęciowy oraz okres emisji;
b) Program – audycja audiowizualna pt. „Rolnik szuka żony” na podstawie formatu telewizyjnego (licencji), do którego prawa posiada FremantleMedia Polska Sp. z o.o.,z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołodyjowskiego 46A, 02-724 Warszawa;
c) Producent – podmiot wskazany w § 1 ust. 1;
d) Regulamin – niniejszy regulamin;
e) Serwis – strony internetowe Nadawcy znajdujące się pod adresem www.rolnikszukazony.tvp.pl, stanowiące część portalu internetowego Nadawcy www.tvp.pl;
f) Uczestnik – Rolnik lub Kandydat/Kandydatka;
g) Rolnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca w Polsce, która spełnia ponadto wymagania określone w § 5 ust. 1 Regulaminu, w szczególności nie pozostaje w żadnym związku partnerskim, trwałym lub czasowym, w tym między innymi nie posiada współmałżonka, nie żyje w konkubinacie, nie ma chłopaka/dziewczyny itp. i została wybrana przez Producenta do udziału w Programie;
h) Kandydat/Kandydatka – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca w Polsce, która spełnia ponadto wymagania określone w § 6 ust. 1 Regulaminu, w szczególności nie pozostaje w żadnym związku partnerskim, trwałym lub czasowym, w tym między innymi nie posiada współmałżonka, nie żyje w konkubinacie, nie ma chłopaka/dziewczyny itp. i napisała list do Rolnika;
i) Wizytówka – informacje na temat Rolnika emitowane przez Nadawcę lub zamieszczane w Serwisie Nadawcy lub na portalu społecznościowym Facebook, mające na celu przybliżenie sylwetki Rolnika.

§ 3.
OPIS PROGRAMU

1. „Rolnik szuka żony” to program o prawdziwych ludziach, ich życiu i miłości rodzącej się w pięknych wiejskich plenerach. W Programie biorą udział Rolnicy obojga płci, którym do szczęścia brakuje tylko jednego – miłości bliskiej osoby. Wybrani przez Rolnika Kandydaci/Kandydatki spędzą z nim cały tydzień poznając uroki wiejskiego życia i dzieląc się obowiązkami, zarówno w gospodarstwie jak i w domu.

2. Program składa się z 13 (słownie: trzynastu) odcinków obejmujących:
a) Odcinek 0 – prezentację 10 (słownie: dziesięciu) Rolników z całej Polski. Każdy z Rolników opowie jak się nazywa, skąd pochodzi i jakie ma gospodarstwo, czym się interesuje i jakiej osoby szuka. Zaprosi zainteresowane nim osoby, by pisały do niego listy lub e-maile;
b) Odcinek 1 – odwiedziny u 5 (słownie: pięciu) Rolników, którzy, po emisji Odcinka 0 otrzymali najwięcej listów i e-maili od Kandydatów/Kandydatek oraz zostali najwyżej ocenieni przez Producenta. W tym Odcinku nastąpi przekazanie Rolnikom kierowanych do nich listów. Po ich przeczytaniu, każdy z 5 (słownie: pięciu) Rolników wybierze maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) Kandydatów/Kandydatek, które według niego są najbardziej interesujące i z którymi chciałby się spotkać osobiście;
c) Odcinek 2 – spotkanie 5 (słownie: pięciu) Rolników z wybranymi przez nich maksymalnie 10 (słownie: dziesięcioma) Kandydatami/Kandydatkami [w sumie obecnych będzie maksymalnie 55 (słownie: pięćdziesiąt pięć) osób]. Po krótkiej rozmowie każdy z Rolników wybiera 5 (słownie: pięć) osób, które wezmą udział w dalszej części Programu;
d) Odcinek 3 – wspólne spotkanie Rolnika z 5 (słownie: pięcioma) Kandydatami/Kandydatkami, na którym w wesołej i niezobowiązującej atmosferze Rolnik ma okazję dokładniej poznać osoby przez siebie wybrane, by dokonać wyboru 3 (słownie: trzech) z nich, których zaprosi do siebie do domu;
e) Odcinek 4-9 – przyjazd 3 (słownie: trzech) wybranych przez każdego z Rolników osób, które poznają uroki życia na wsi, pomagają Rolnikowi w pracy w gospodarstwie i miło spędzają czas wolny od zajęć. Rolnik ma okazję spędzić trochę czasu sam na sam ze wszystkimi zaproszonymi i skonsultować swój wybór z rodziną i/lub przyjaciółmi. Na końcu Rolnik wybiera jednego Kandydata/Kandydatkę, z którym będzie kontynuować znajomość;
f) Odcinek 10 – odwiedziny Rolnika w miejscu zamieszkania wybranego przez niego Kandydata/Kandydatki. Rolnik poznaje środowisko i znajomych wybranego Kandydata/Kandydatki;
g) Odcinek 11 – Rolnik i wybrany przez niego Kandydat/Kandydatka spędzają 2 (słownie: dwa) dni w uroczym miejscu. Razem zwiedzają okolicę, odpoczywają, jedzą romantyczną kolację i cieszą się swoim towarzystwem;
h) Odcinek 12 – Po kilku miesiącach Rolnicy i ich Kandydaci/Kandydatki spotykają się w jednym miejscu. Uczestnicy opowiadają o tym, co wydarzyło się przez ten czas w ich życiu i jakie mają plany na przyszłość.

§ 4.
UCZESTNICY PROGRAMU – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
c) jest osobą niekaraną, nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, nie zostały jej przedstawione zarzuty;
d) spełnia warunki określone w § 5 ust. 1 Regulaminu (w przypadku Uczestników – Rolników) albo określone § 6 ust. 1 Regulaminu (w przypadku Uczestników –Kandydatów/Kandydatek).

2. W Programie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy Producenta lub Nadawcy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Producentem lub Nadawcą przy przygotowaniu i realizacji Programu;
b) współpracownicy podmiotów wskazanych w lit. a) powyżej (tj. podmioty współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów spółek wskazanych w lit. a) powyżej;
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) lub b) powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków;
d) inne niż wymienione w lit. a) –c) powyżej podmioty biorące udział w zorganizowaniu i realizacji Programu.

3. Udział w Programie jest dobrowolny.

4. Uczestnik bierze udział w Programie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnej umowie zawartej z Producentem.

5. Warunkiem wzięcia udziału w Programie przez Rolników jest zawarcie, do dnia 25 marca 2018 roku, umowy z Producentem. Umowa ta określi w szczególności zasady udziału Uczestnika w Programie, zakres przeniesienia na Producenta praw autorskich i praw pokrewnych do utworów i artystycznych wykonań stworzonych/wykonanych w związku z udziałem w Programie (obejmujących udzielenie wyłącznego zezwolenia na wykonywanie praw zależnych) oraz udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

6. Warunkiem wzięcia udziału w Programie przez Kandydata/Kandydatkę jest zawarcie do dnia 15 czerwca 2018 roku, umowy z Producentem. Umowa ta określi w szczególności zasady udziału Uczestnika w Programie, zakres przeniesienia na Producenta praw autorskich i praw pokrewnych do utworów i artystycznych wykonań stworzonych/wykonanych w związku z udziałem w Programie (obejmujących udzielenie wyłącznego zezwolenia na wykonywanie praw zależnych) oraz udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

7. Wymogu określonego w ust. 6 powyżej nie stosuje się do Kandydatów/Kandydatek, którzy wysłali list do Rolnika, ale nie zostali/zostały przez niego wybrani/wybrane do udziału w Programie.

8. Producent jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Programu w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

9. Z tytułu udziału w Programie Uczestnik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

§ 5.
UCZESTNICY PROGRAMU – ROLNICY

1. Uczestnikiem Programu w charakterze Rolnika jest osoba spełniająca wymagania określone w § 4 ust. 1 lit. a) -c) Regulaminu, która ponadto:
a) jest osobą stanu wolnego płci męskiej lub żeńskiej i nie pozostaje w żadnym trwałym związku, posiada własne gospodarstwo rolne lub agroturystyczne lub jest producentem jakichkolwiek produktów rolnych, spożywczych i ogrodniczych;
b) zgłosiła swoją kandydaturę do udziału w Programie, wypełniając formularz zgłoszeniowy do dnia 31 stycznia 2018 roku;
c) podpisała oświadczenie o gotowości podpisania umowy na udział w Programie;
d) wyraziła zgodę na wizytę dokumentalisty z kamerą, celem przeprowadzenia dogłębnej ankiety i sfilmowania stanu w jakim znajduje się jego dom i gospodarstwo;
e) wyraziła zgodę na przyjazd ekipy zdjęciowej z prowadzącą, celem przygotowania Wizytówki Rolnika;
f) wyraziła zgodę na to, że Producent i Nadawca według własnych kryteriów dokonają wyboru Rolników, których Wizytówki zostaną pokazane w odcinku zerowym;
g) wyraziła zgodę na to, że w przypadku wybrania przez Producenta do udziału w Programie podpisze umowę z Producentem do dnia 25 marca 2018 roku;
h) wyraziła zgodę na to, że będzie gościć wybranych/wybrane przez siebie Kandydatów/Kandydatki, w swoim gospodarstwie przez tydzień;

2. W Odcinku 0, każdy z 10 (słownie: dziesięciu) wybranych uprzednio przez Producenta Rolników zaprezentuje się publiczności, w szczególności, opowie jak się nazywa, skąd pochodzi i jakie ma gospodarstwo, czym się interesuje i jakiej/jakiego kobiety/mężczyzny szuka. Rolnik zaprosi zainteresowanych nim Kandydatów/Kandydatki, by pisali/pisały do niego listy, e-maile lub SMS-y.

3. Przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące od emisji odcinka zerowego Programu, Nadawca emitował będzie Wizytówki każdego z Rolników, celem przybliżenia widzom ich sylwetki, gospodarstwa, rodziny, trybu życia, pracy oraz zainteresowań.

4. Dodatkowo, w okresie od emisji Odcinka 0, wizytówki i wybrane informacje na temat każdego z Rolników będą publikowane w Serwisie Nadawcy pod adresem www.rolnikszukazony.tvp.pl, a także na portalach społecznościowch programu.

5. Kandydaci/Kandydatki zainteresowani udziałem w Programie oraz nawiązaniem znajomości z Rolnikiem, powinni w okresie 4 tygodni od premierowej emisji odc. 0, wysłać do Rolnika list, zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 Regulaminu.

6. Do Odcinka 1 i dalszego udziału w Programie zakwalifikuje się 5 (słownie: pięciu) Rolników którzy:
a) otrzymali największą liczbę zgłoszeń przez stronę www.rolnikszukazony.tvp.pl, listów, e-maili, SMS-ów od Kandydatów/Kandydatek,
b) zostali najwyżej ocenieni przez Producenta.

7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby listów lub e-maili przez dwóch lub więcej Rolników, decyzję o tym, który z Rolników pozostaje w Programie, podejmuje Producent według własnego uznania.

8. 5 (słownie: pięciu) wybranych w powyższy sposób Rolników bierze udział w Programie aż do jego zakończenia.

9. Rolnik niniejszym udziela zgody Producentowi, Nadawcy i upoważnionym przez nich osobom na zapoznanie się z treścią korespondencji kierowanej do Rolnika przez Kandydatów/Kandydatki w związku z Programem. Jednocześnie, Rolnik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał listów otrzymanych od Kandydatów/Kandydatek w jakichkolwiek celach nie związanych z Programem, w szczególności nie jest uprawniony do ich publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania osobom trzecim, bez zgody Kandydatów/Kandydatek, Producenta oraz Nadawcy.

10. Rolnik zobowiązuje się do niepublikowania bez zgody producenta żadnych informacji dotyczących programu „Rolnik szuka żony” na prowadzonych przez niego profilach społecznościowych, stronach internetowych, itp.

§ 6.
UCZESTNICY PROGRAMU – KANDYDACI/KANDYDATKI

1. Uczestnikiem Programu w charakterze Kandydata/Kandydatki może być osoba spełniająca wymagania określone w § 4 ust. 1 lit. a) -c) Regulaminu, która ponadto:
a) jest osobą stanu wolnego płci męskiej lub żeńskiej oraz nie pozostaje w konkubinacie;
b) napisała list, e-mail, SMS do Rolnika, zgłosiła się przez oficjalną stronę www.rolnikszukazony.tvp.pl lub przez serwisy społecznościowe;
c) wyraziła zgodę na to, że w przypadku wybrania przez Rolnika i Producenta do udziału w Programie podpisze umowę z Producentem do dnia 15 czerwca 2018.

2. Kandydaci/Kandydatki zainteresowani udziałem w Programie oraz nawiązaniem znajomości z Rolnikiem, powinni w okresie 4 tygodni od premierowej emisji Odcinka 0, wysłać do Rolnika list, zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 Regulaminu. Celem listu ma być przekonanie Rolnika, iż jest się właściwym Kandydatem/Kandydatką na męża/żonę Rolnika.

3. Wszystkie listy zostaną przekazane Rolnikom. Każdy z Rolników, po ich przeczytaniu wybierze maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) osób, które wezmą udział w kolejnym, drugim Odcinku Programu. Łącznie, wybranych zostanie maksymalnie 50 (słownie: pięćdziesiąt) Kandydatów/Kandydatek, którzy wezmą udział w Programie.

4. W kolejnych Odcinkach Programu (Odcinki 2 i 3), z maksymalnie 10 (słownie: dziesięciu) Kandydatów/Kandydatek każdy z Rolników wybiera 3 (słownie: trzy), osoby, które będzie gościć przez tydzień u siebie w domu/gospodarstwie. W ciągu tego tygodnia każdy z Rolników w dowolnym momencie eliminuje 2 (słownie: dwie) osoby i wybierze tę, którą chce bliżej poznać.

5. W ostatnim etapie Programu bierze udział tylko 5 Kandydatów/Kandydatek (po jednym Kandydacie/Kandydatce wybranym przez każdego z Rolników).

§ 7.
LISTY DO ROLNIKÓW

1. Warunkiem wzięcia udziału w Programie i nawiązania znajomości z Rolnikiem, jest napisanie listu do Rolnika zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym § 7 Regulaminu. Każdy Kandydat/Kandydatka przed wysłaniem listu do Rolnika – zarówno pocztą tradycyjną jak i przez Internet - ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu.

2. Listy do Rolników można wysyłać pocztą tradycyjną lub przez Internet, korzystając z Serwisu Nadawcy, w okresie 4 tygodni od premierowej emisji odcinka 0.

3. List w formie tradycyjnej należy wysłać na adres: Skrytka Pocztowa 67, 02-741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121, z dopisanym imieniem Rolnika, do którego jest skierowany. Każdy list powinien wskazywać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko Kandydata/Kandydatki, aktualny adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, numer telefonu oraz adres e-mail.

4. W celu wysłania listu drogą elektroniczną, należy w okresie 4 tygodni od premierowej emisji odcinka 0:
a) zarejestrować się (dla osób nie posiadających konta) lub zalogować się (dla osób posiadających konto) w Serwisie Nadawcy na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl;
b) poprawnie i w całości wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać dane wskazane w ust. 3 powyżej (dalej, „Formularz zgłoszeniowy”);
c) w okienku pod Formularzem zgłoszeniowym wpisać treść wiadomości (list) do Rolnika;
d) potwierdzić zapoznanie się, akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu;
e) złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 6 Regulaminu poniżej;
f) złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację w Programie listu wysłanego do Rolnika lub jego fragmentów oraz zdjęć do niego załączonych, zgodnie z formułą określoną w ust. 6 poniżej;
g) poprzez wybranie okienka „Wyślij list” – wysłać list do Rolnika (potwierdzeniem wysłania listu do Rolnika będzie informacja wygenerowana automatycznie o wysłaniu listu).

5. W przypadku wysłania listu przez Internet za pomocą Serwisu, Kandydat/Kandydatka potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych akceptując oświadczenia, zawarte w Formularzu zgłoszeniowym.

6. Formularz zgłoszeniowy zawiera oświadczenia o następującej treści:
1) „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Programu.”
2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FremantleMedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 46A w celu realizacji usług dostępnych w serwisie www.tvp.pl, na potrzeby zgłoszenia do Programu „Rolnik szuka żony” oraz w celu wyprodukowania i nadania Programu. Przyjmuję do wiadomości, że:
a) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu, co do ich przetwarzania oraz prawo usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania za wyjątkiem danych które zostały już wykorzystane do produkcji i nadania Programu;
b) podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do udziału w Programie;
c) przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; cofnięcie zgody nie wpływa na możliwość przetwarzania danych, które zostały już wykorzystane do produkcji i nadania Programu;
d) nieudzielenie zgody, skorzystanie z prawa do usunięcia danych lub wycofanie zgody uniemożliwi udział w Programie;
e) moje dane osobowe będą przechowywane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa przez okres nie dłuższy niż wymagane to będzie do realizacji i nadania Programu, a po zakończeniu realizacji – przez okres wymagany do wykonania zobowiązań umownych Producenta lub Nadawcy lub przez okres wymagany przez przepisy prawa;
f) moje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być w szczególności sponsorzy Programu i Nadawca jak również inni Uczestnicy. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora i jego upoważnionym pracownikom
g) w przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
3) „Oświadczam, że udzielam zgody TVP S.A. oraz FremantleMedia Polska Sp. z o.o. na:
a) zapoznanie się z treścią mojego listu do Rolnika lub zgłoszenia do udziału w Programie;
b) opublikowanie w Programie treści mojego listu do Rolnika, zgłoszenia do udziału w Programie, a także zdjęć do nich załączonych;
c) rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na ww. zdjęciach w związku z Programem, w tym na publikację mojego wizerunku na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl, w Serwisie Nadawcy oraz na profilach społecznościowych Programu”.

7. Kandydat/Kandydatka może napisać tylko jeden list do Rolnika.

8. Niedopuszczalne jest wysyłanie listów zawierających:
a) treści sprzeczne z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;
b) treści uznane powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, społecznie niewłaściwe, naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
c) treści, zdjęcia lub inne materiały naruszające prawa autorskie osób trzecich lub inne chronione prawem dobra osób trzecich.

9. Wysłanie przez Kandydata/Kandydatkę listu do Rolnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:
a) spełnia kryteria uczestnictwa w Programie, w szczególności, jest osobą stanu wolnego, nie pozostającą w stałym związku;
b) przysługują mu/jej wszelkie prawa, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste do wszystkich zawartych w liście do Rolnika tekstów, zdjęć i innych materiałów, a ich wykorzystanie zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem przez Producenta lub Nadawcę nie narusza praw lub prawem chronionych dóbr osób trzecich;
c) wyraża zgodę na zapoznanie się z treścią listu przez Producenta lub Nadawcę lub osoby przez nich upoważnione, przed przekazaniem listu Rolnikowi.

10. Producent jest upoważniony do usunięcia i nie przekazywania Rolnikowi listu:
a) który zawiera treści niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami ust. 8 Regulaminu powyżej lub w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu;
b) którego treść może naruszać prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich;
c) w przypadku nie wyrażenia zgody na wykorzystania wizerunku lub danych osobowych.

11. Wszystkie listy spełniające wymagania Regulaminu zostaną przekazane właściwym Rolnikom w Odcinku 1 Programu. Każdy z Rolników, po przeczytaniu listów wybierze maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) osób, które wezmą one udział w dalszych etapach Programu. Łącznie, wybranych zostanie maksymalnie 50 (słownie: pięćdziesiąt) Kandydatów i Kandydatek, którzy wezmą udział w Programie.

12. Kandydat/Kandydatka oświadcza, że wyraża zgodę na zapoznanie się z treścią listu wysłanego przez niego/nią do Rolnika przez Producenta, Nadawcę lub upoważnione przez nich osoby w związku z Programem.

§ 8.
WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW I KANDYDATEK

1. Producent poinformuje zainteresowanych o wyborach dokonanych przez Rolników w sposób opisany w ust. 2-5 poniżej.

2. Nie później niż do 15 czerwca 2018 roku Producent skontaktuje się telefonicznie z maksymalnie 50 (słownie: pięćdziesięcioma) wybranymi osobami, na numer telefonu podany w liście do Rolnika, celem:
a) poinformowania o wyborze do udziału w Programie;
b) potwierdzenia spełniania przez Kandydatów/Kandydatek kryteriów udziału w Programie, w szczególności, że jest osobą niezamężną, nie posiadającą stałego partnera;
c) potwierdzenia woli udziału w Programie;
d) potwierdzenia adresu Kandydata/Kandydatki w Polsce, danych kontaktowych, numeru telefonu, adres e-mail;
e) ustalenia terminu podpisania umowy na udział w Programie.

3. Każdy Kandydat/Kandydatka, z którym/którą Producent skontaktował się, zobowiązany/na jest, w terminie 2 dni, potwierdzić dane i okoliczności wskazane w ust. 2 powyżej, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Producenta: rolnik@fremantlemedia.pl.

4. Producent skontaktuje się wyłącznie z tymi osobami, które posiadają adres zamieszkania mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Producent nie ma obowiązku kontaktowania się z osobami, które posiadają miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W przypadku, gdy Kandydat/Kandydatka poda błędne lub nieprawdziwe dane teleadresowe, lub też wskaże adres zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej, Kandydat/Kandydatka nie bierze udziału w Programie. W takim przypadku, Rolnik zostanie poproszony o dokonanie wyboru uzupełniającego spośród pozostałych autorów listów do Rolnika.

§ 9.
WERYFIKACJA DANYCH ROLNIKÓW

1. Nie później niż 28 lutego 2018 roku, Producent skontaktuje się telefonicznie z wybranymi Rolnikami, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy, na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, celem:
a) potwierdzenia przez Rolnika woli udziału w Programie;
b) potwierdzenia spełniania przez Rolnika kryteriów udziału w Programie, w szczególności, że jest osobą stanu wolnego, nie posiadającą stałego partnera;
c) potwierdzenia adresu Rolnika w Polsce, danych kontaktowych, numeru telefonu, adres e-mail;
d) ustalenia terminu przyjazdu dokumentalisty z kamerą, którego zadaniem będzie przeprowadzenie szczegółowej ankiety;
e) ustalenia terminu podpisania umowy na udział w Programie.

2. Rolnik, z którym Producent skontaktował się, zobowiązany jest, w terminie 2 dni, potwierdzić dane i okoliczności wskazane w ust. 2 powyżej. poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Producenta: rolnik@fremantlemedia.pl.

3. Producent skontaktuje się wyłącznie z tymi Rolnikami, którzy posiadają adres zamieszkania mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Producent nie ma obowiązku kontaktowania się z Rolnikami, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W przypadku, gdy Rolnik poda błędne lub nieprawdziwe dane teleadresowe, lub też wskaże adres zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej, Rolnik nie bierze udziału w Programie.

§ 10.
DANE OSOBOWE I ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Dane osobowe Uczestników udostępnione Producentowi w ramach Programu, w tym dane osobowe Kandydata/Kandydatki zawarte w listach do Rolników oraz dane osobowe zawarte w Wizytówkach, obejmujące także dane osobowe w postaci wizerunku na zdjęciu dołączonym do listu, będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 771 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych , a od 25 maja 2018 r. – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) na potrzeby realizacji i nadania Programu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Producent tj. FremantleMedia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-724), przy ul. Wołodyjowskiego 46a.

3. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane w ust. 1 powyżej jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału Programie, w tym do powiadomienia Uczestnika o wyborze do udziału w Programie.

4. Producent ma prawo przekazania danych osobowych Uczestników Nadawcy,sponsorom Programu, oraz innym Uczestnikom Programu wyłącznie w celach związanych z realizacją i nadaniem Programu..

5. Producent będzie przechowywać dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż wymagane to będzie do realizacji i nadania Programu, a po zakończeniu realizacji – przez okres wymagany do realizacji zobowiązań umownych Producenta oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.

6. Nadawca jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Nadawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7. Producent może zwrócić się do Uczestników z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Producenta.

8. Uczestnik ma prawo w każdej chwili do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Producenta na adres: FremantleMedia Polska Sp. z o.o., 02-724 Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 46A z dopiskiem „Rolnik Szuka Żony".

9. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Nadawca za pośrednictwem strony internetowej www.rolnikszukazony.tvp.pl udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do Serwisu, który umożliwia m.in. wysłanie listu do Rolnika drogą elektroniczną.

11. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Nadawca, Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie JavaScript;
b) połączenie z siecią Internet;
c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.

12. Nadawca zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania. Nadawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Nadawca ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.

13. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

14. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin – dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie konta w Serwisie, którą należy wysłać na adres: ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Usunięcie konta Uczestnika w Serwisie następuje w terminie od dnia zgłoszenia żądania.

15. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

§ 11.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane listownie na adres: Producenta lub pocztą elektroniczną na adres: rolnik@fremantlemedia.pl z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Programu „Rolnik szuka żony”. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od emisji Odcinka Programu, którego dotyczy reklamacja. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania reklamacji lub wysłania drogą elektroniczną reklamacji do Producenta.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, a w przypadku reklamacji zgłaszanej listem również adres korespondencyjny, oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji wraz z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Programu „Rolnik szuka żony”.

3. Producent po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Producenta. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób została wysłana reklamacja.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

5. Postępowaniem reklamacyjnym zajmuje się Komisja powołana przez Producenta, której zadaniem jest również nadzór nad prawidłowym przebiegiem Programu

§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Producent jest uprawniony do przerwania lub wstrzymania realizacji Programu z ważnych przyczyn. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy dalsza produkcja Programu stanie się niemożliwa z przyczyn niezależnych od Producenta i na które Producent nie miał wpływu, istotnych zakłóceń technicznych, zagrożenia życia lub zdrowia osób biorących udział w realizacji Programu, żałoby narodowej lub przypadków działania siły wyższej.

2. Producent jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia o których mowa w ust. 3 poniżej.

3. Regulamin może zostać zmieniony w przypadku zmiany zasad produkcji Programu, etapów Programu, ilości Odcinków, zmiany nazwy Programu, zmiany adresu strony www, na której dostępny jest Regulamin lub Serwis. Producent, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników, którego dane teleadresowe posiada, poprzez wysłanie do Uczestnika wiadomości e-mail informującej o treści oraz zakresie wprowadzanych w Regulaminie zmian. Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Wypowiedzenie przez Uczestnika Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Programie i wiąże się dla Producenta z obowiązkiem usunięcia danych Uczestnika z bazy Uczestników Serwisu. Nie złożenie przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika zmienionego Regulaminu.

4. Dodatkowo, Producent poinformuje o dokonanych zmianach Regulaminu na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl. Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu będą obowiązywać po ich opublikowaniu w sposób wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu od daty wskazanej przez Producenta w zmienionym Regulaminie.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i odpowiedniej umowy z Uczestnikiem, rozstrzygające znaczenie ma treść umowy z Uczestnikiem.

Warszawa, 1.04.2018

WERSJA DO DRUKU