Rolnik szuka żony

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU TELEWIZYJNEGO „ROLNIK SZUKA ŻONY”

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program telewizyjny pod tytułem „Rolnik szuka żony” jest produkowany przez FremantleMedia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołodyjowskiego 46A, 02-724 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000094904, kapitał zakładowy 50.000 zł, REGON 013069102, NIP 526-24-18-482, zwaną dalej: „Producentem” na zlecenie Telewizji Polskiej S.A, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000100679 kapitał zakładowy 266 596 500,00 zł, REGON: 010418973, NIP: 521-04-12-987, zwanej dalej: „Nadawcą”.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Programu, w szczególności warunki uczestnictwa w Programie oraz prawa i obowiązki Uczestników.
3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w siedzibie Producenta, Nadawcy oraz na stronie internetowej Nadawcy pod adresem www.rolnikszukazony.tvp.pl przez cały czas trwania Programu.
4. Akceptując Regulamin Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie i nie zaakceptuje go, nie może brać udziału w Programie.

§ 2.
DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a. Czas trwania Programu – okres zdjęciowy oraz okres emisji;
b. Format – „Farmer Wants a Wife”
c. Program – audycja audiowizualna pt. „Rolnik szuka żony” na podstawie formatu telewizyjnego (licencji), do którego prawa posiada FremantleMedia Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołodyjowskiego 46A, 02-724 Warszawa;
d. Producent – podmiot wskazany w § 1 ust. 1; e. Regulamin – niniejszy regulamin;
f. Serwis – strony internetowe Nadawcy znajdujące się pod adresem www.rolnikszukazony.tvp.pl, stanowiące część portalu internetowego Nadawcy www.tvp.pl, na którym znajdują się między innymi informacje o Programie, zgody, Formularz, itp.;
g. Uczestnik – Rolnik/Rolniczka lub Kandydat/Kandydatka;
h. Rolnik/Rolniczka – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca w Polsce, która spełnia ponadto wymagania określone w § 5 ust. 1 Regulaminu, w szczególności nie pozostaje w związku małżeńskim, partnerskim, nie żyje w konkubinacie, nie ma narzeczonego/narzeczonej albo chłopaka/dziewczyny, itp. i została wybrana przez Producenta do udziału w Programie;
i. Kandydat/Kandydatka – pełnoletnia osoba fizyczna, mówiąca po polsku i posiadająca stałe albo czasowe miejsce zamieszkania w Polsce, która spełnia ponadto wymagania określone w § 6 ust. 1 Regulaminu, nie pozostaje w związku małżeńskim, partnerskim, nie żyje w konkubinacie, nie ma narzeczonego/narzeczonej albo chłopaka/dziewczyny, itp. i napisała list do Rolnika;
j. Wizytówka – informacje na temat Rolnika/Rolniczki emitowane przez Nadawcę i zamieszczane w Serwisie Nadawcy i na portalu społecznościowym Facebook, mające na celu przybliżenie sylwetki Rolnika/Rolniczki.

§ 3.
OPIS PROGRAMU

1. Program składa się z co do zasady 13 (słownie: trzynastu) odcinków obejmujących:
a. Odcinek 0 – prezentację Rolników z całej Polski. Każdy z Rolników/Rolniczek opowie o sobie: jak się nazywa, skąd pochodzi, jakie ma gospodarstwo, czym się interesuje i jakiej osoby szuka. Zaprosi zainteresowane nim osoby, by pisały do niego listy. Termin nadesłania listów zostanie podany w trakcie emisji Odcinka 0 oraz w Serwisie Nadawcy i na portalu społecznościowym Facebook;
b. Odcinek 1 – odwiedziny wybranych przez Producenta Rolników/Rolniczek. Kryterium wyboru to między innymi liczba listów otrzymanych od Kandydatów/Kandydatek. W tym Odcinku nastąpi przekazanie Rolnikom/Rolniczkom kierowanych do nich listów. Po ich przeczytaniu, każdy z Rolników/Rolniczek wybierze maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) Kandydatów/Kandydatek, którzy według Rolnika/Rolniczki są najbardziej interesujący i z którymi chcieliby się spotkać osobiście;
c. Odcinek 2 – spotkanie Rolników/Rolniczek z wybranymi Kandydatami/Kandydatkami. Po krótkiej rozmowie każdy z Rolników wybiera 5 (słownie: pięć) Kandydatek/Kandydatów, którzy wezmą udział w dalszej części Programu;
d. Odcinek 3 – wspólne spotkanie Rolnika/Rolniczki z 5 (słownie: pięcioma) Kandydatami/Kandydatkami, na którym w niezobowiązującej atmosferze Rolnik/Rolniczka ma okazję dokładniej poznać wybrane osoby, by ostatecznie dokonać wyboru 3 (słownie: trzech) z nich, których zaprosi do siebie do domu;
e. Odcinek 4-9 – przyjazd wybranych przez Rolników/Rolniczki Kandydatek/Kandydatów, które poznają uroki życia na wsi, pomagają Rolnikowi/Rolniczce w pracy w gospodarstwie i miło spędzają czas wolny. Rolnik/Rolniczka mają okazję spędzić czas ze wszystkimi zaproszonymi i skonsultować swój wybór z rodziną lub przyjaciółmi. Rolnik/Rolniczka wybiera Kandydata/Kandydatkę, który zostanie w Programie.
f. Odcinek 10 – odwiedziny Rolnika/Rolniczki w miejscu zamieszkania wybranego Kandydata/Kandydatki. Rolnik poznaje środowisko i znajomych Kandydata/Kandydatki;
g. Odcinek 11 – Rolnik/Rolniczka i wybrany Kandydat/Kandydatka spędzają 2 (słownie: dwa) dni w uroczym miejscu. Razem zwiedzają okolicę, odpoczywają, jedzą romantyczną kolację i cieszą się swoim towarzystwem;
h. Odcinek 12 – Po kilku miesiącach Rolnicy/Rolniczki i ich Kandydaci/Kandydatki spotykają się w jednym miejscu. Uczestnicy opowiadają o tym, co wydarzyło się przez ten czas w ich życiu i jakie mają plany na przyszłość. Ostateczna liczba Odcinków oraz ich zawartość może ulec zmianie z uwagi na potrzeby Formatu oraz wymagania Nadawcy.

§ 4.
UCZESTNICY PROGRAMU – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
a. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. jest osobą niekaraną, nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, nie zostały jej przedstawione zarzuty.
2. W Programie nie mogą brać udziału:
a. pracownicy Producenta lub Nadawcy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Producentem lub Nadawcą przy przygotowaniu i realizacji Programu;
b. współpracownicy podmiotów wskazanych w lit. a) powyżej (tj. podmioty współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów spółek wskazanych w lit. a) powyżej;
c. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) lub b) powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków;
d. inne niż wymienione w lit. a) powyżej podmioty biorące udział w zorganizowaniu i realizacji Programu.
3. Udział w Programie jest dobrowolny.
4. Uczestnik bierze udział w Programie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnej umowie zawartej z Producentem.
5. Producent jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Programu w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy.
6. Z tytułu udziału w Programie Uczestnik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

§ 5.
UCZESTNICY PROGRAMU – ROLNICY/ROLNICZKI

1. Uczestnikiem Programu w charakterze Rolnika/Rolniczki jest osoba, która:
a. jest osobą stanu wolnego, płci męskiej lub żeńskiej i nie pozostającą w trwałym związku;
b. posiada własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne lub agroturystyczne lub jest producentem produktów rolnych, spożywczych i ogrodniczych lub prowadzi gospodarstwo rolne wraz z najbliższą rodziną;
c. zgłosiła swoją kandydaturę do udziału w Programie, wypełniając Formularz zgłoszeniowy do dnia 29 lutego 2021 roku;
d. podpisała oświadczenie o gotowości podpisania umowy o udział w Programie;
e. wyraziła zgodę na wizytę dokumentalisty z kamerą, celem przeprowadzenia wywiadu i sfilmowania stanu w jakim znajduje się jego dom i gospodarstwo;
f. wyraziła zgodę na przyjazd ekipy zdjęciowej z prowadzącą, celem przygotowania Wizytówki Rolnika;
g. wyraziła zgodę na to, że Producent i Nadawca według własnych kryteriów dokonają wyboru Rolników, których Wizytówki zostaną pokazane;
h. wyraziła zgodę na to, że w przypadku wybrania przez Producenta do udziału w Programie podpisze do dnia 31 lipca 2021 roku umowę z Producentem. Umowa ta określi w szczególności zasady udziału Rolnika/Rolniczki w Programie, zakres przeniesienia na Producenta praw autorskich i praw pokrewnych do utworów i artystycznych wykonań stworzonych/wykonanych w związku z udziałem w Programie (obejmujących udzielenie wyłącznego zezwolenia na wykonywanie praw zależnych) oraz udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku;
i. wyraziła zgodę na to, że będzie gościć wybranych/wybrane przez siebie Kandydatów/Kandydatki, w swoim gospodarstwie przez tydzień.
2. Przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące od emisji Odcinka 0, Nadawca emitował będzie Wizytówki każdego z Rolników/Rolniczek, celem przybliżenia widzom ich sylwetki, gospodarstwa, rodziny, trybu życia, pracy oraz zainteresowań.
3. Dodatkowo, w okresie po emisji Odcinka 0, Wizytówki i wybrane informacje na temat każdego z Rolników/Rolniczek będą publikowane w Serwisie Nadawcy, a także na portalu społecznościowym Facebook.
4. Rolnik/Rolniczka niniejszym udziela zgody Producentowi, Nadawcy i upoważnionym przez nich osobom do zapoznania się z treścią korespondencji kierowanej do Rolnika/Rolniczki przez Kandydatów/Kandydatki w związku z Programem. Jednocześnie, Rolnik/Rolniczka oświadcza, że nie będzie wykorzystywał listów otrzymanych od Kandydatów/Kandydatek w jakichkolwiek celach nie związanych z Programem, w szczególności nie jest uprawniony do ich publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania osobom trzecim, bez zgody Kandydatów/Kandydatek oraz Producenta.
5. Rolnik/Rolniczka zobowiązuje się do niepublikowania bez zgody Producenta żadnych informacji dotyczących Programu, publicznego komentowania Uczestników i ich udziału oraz niekontaktowania się z Kandydatkami/Kandydatami inaczej niż w ramach Programu.

§ 6.
UCZESTNICY PROGRAMU – KANDYDACI/KANDYDATKI

1. Kandydatem/Kandydatką może być osoba, która:
a. jest osobą stanu wolnego płci męskiej lub żeńskiej i nie pozostającą w trwałym związku;
b. zgłosiła swoją kandydaturę do udziału w Programie, wypełniając Formularz zgłoszeniowy i napisała list do Rolnika/Rolniczki;
c. wyraziła zgodę na to, że w przypadku wybrania przez Rolnika/Rolniczkę i Producenta do udziału w Programie podpisze umowę z Producentem do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Umowa ta określi w szczególności zasady udziału Kandydata/Kandydatki w Programie, zakres przeniesienia na Producenta praw autorskich i praw pokrewnych do utworów i artystycznych wykonań stworzonych/wykonanych w związku z udziałem w Programie (obejmujących udzielenie wyłącznego zezwolenia na wykonywanie praw zależnych) oraz udzielenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
2. Kandydat/Kandydatka wyraża zgodę na rzecz Producenta, Nadawcy i upoważnionych przez nich osób do zapoznania się z treścią korespondencji kierowanej do Rolnika/Rolniczki w związku z Programem. Jednocześnie, Kandydat/Kandydatka oświadcza, że nie będzie wykorzystywać listu(-ów) wysłanych przez siebie w jakichkolwiek celach nie związanych z Programem bez zgody Producenta.
3. Kandydat/Kandydatka zobowiązuje się do niepublikowania bez zgody Producenta żadnych informacji dotyczących Programu, publicznego komentowania Uczestników i ich udziału oraz niekontaktowania się z Uczestnikami inaczej niż w ramach Programu.

§ 7.
LISTY DO ROLNIKÓW

1. Przed wysłaniem listu do Rolnika/Rolniczki należy:
a. wypełnić Formularz zgłoszeniowy zamieszczony w Serwisie Nadawcy;
b. zaakceptować Regulaminu;
c. wyrazić wymagane do udziału w Programie zgody i oświadczenia;
2. List należy wysłać na adres: Skrytka Pocztowa 67, 02-741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121, z dopisanym imieniem Rolnika/Rolniczki, do którego jest skierowany lub za pośrednictwem Serwisu Nadawcy.
3. Listy Kandydatów/Kandydatek, którzy nie wypełnili Formularza zgłoszeniowego i nie wyrazili zgód, nie będą brane pod uwagę przez Producenta.
4. Każdy list powinien wskazywać co najmniej następujące dane: imię, nazwisko Kandydata/Kandydatki, aktualny adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
5. Kandydat/Kandydatka może napisać tylko jeden list do jednego Rolnika. W przypadku otrzymania większej liczby listów od jednej/jednego Kandydatki/Kandydata, Producent może skontaktować się z Kandydatką/Kandydatem i poprosić o wskazanie jednego Rolnika, do którego zostanie przekazy list. W przeciwnym razie Kandydat/Kandydatka nie zostanie dopuszczony do dalszego udziału w Programie.
6. Niedopuszczalne jest wysyłanie listów zawierających:
a. treści sprzeczne z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;
b. treści uznane powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, wulgarne, społecznie niewłaściwe, naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
c. treści, zdjęcia lub inne materiały naruszające prawa autorskie osób trzecich lub inne chronione prawem dobra osób trzecich.
7. Producent jest uprawniony do pominięcia listu:
a. który zawiera treści niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
b. którego treść może naruszać prawa lub dobra osób trzecich;
c. w przypadku niewypełnienia Formularza, niewyrażenia zgód lub niezaakceptowania treści Regulaminu.

§ 8.
WERYFIKACJA DANYCH KANDYDATÓW I KANDYDATEK

1. Producent poinformuje Kandydatów/Kandydatki o wyborach dokonanych przez Rolników/Rolniczki w sposób opisany w ust. 2-3 poniżej.
2. Nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 roku Producent skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z wybranymi Kandydatkami/Kandydatami, celem:
a. poinformowania o wyborze do udziału w Programie;
b. potwierdzenia spełniania przez Kandydatów/Kandydatek kryteriów udziału w Programie, w szczególności, że jest osobą stanu wolnego lub nie posiadającą stałego partnera;
c. potwierdzenia woli udziału w Programie;
d. potwierdzenia adresu Kandydata/Kandydatki w Polsce, danych kontaktowych, numeru telefonu, adres email;
e. ustalenia terminu podpisania umowy na udział w Programie.
3. Każdy Kandydat/Kandydatka, z którym/którą Producent skontaktował się, zobowiązany/na jest, w terminie 2 dni roboczych, potwierdzić chęć udziału w Programie, dane i okoliczności wskazane w ust. 2 powyżej, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Producenta: rolnik@fremantle.com.

§ 9.
WERYFIKACJA DANYCH ROLNIKÓW

1. W terminie do dnia 27 marca 2021 roku, Producent skontaktuje się telefonicznie z wybranymi Rolnikami/Rolniczkami, którzy wypełnili Formularz zgłoszeniowy, na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, celem:
a. potwierdzenia przez Rolnika/Rolniczkę woli udziału w Programie;
b. potwierdzenia spełniania przez Rolnika/Rolniczkę kryteriów udziału w Programie, w szczególności, że jest osobą stanu wolnego, nie posiadającą stałego partnera;
c. potwierdzenia adresu Rolnika/Rolniczki w Polsce, danych kontaktowych, numeru telefonu, adres e-mail;
d. ustalenia terminu podpisania umowy o udział w Programie.
2. Rolnik/Rolniczka, z którym Producent skontaktował się, zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych, potwierdzić dane i okoliczności wskazane w ust. 1 powyżej poprzez wysłanie wiadomości na adres email Producenta: rolnik@fremantle.com.
3. Producent skontaktuje się wyłącznie z tymi Rolnikami/Rolniczkami, którzy posiadają adres zamieszkania w Polsce i których dane kontaktowe są prawdziwe.

§ 10.
DANE OSOBOWE

Producent przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Polityką Prywatności Programu.

§ 11.
SERWIS NADAWCY

1. Nadawca za pośrednictwem strony internetowej www.rolnikszukazony.tvp.pl udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do Serwisu, który umożliwia zgłoszenie do udziału w Programie, w tym wysłanie listu do Rolnika.
2. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Nadawca, Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie JavaScript;
b) połączenie z siecią Internet;
c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
3. Nadawca zastrzega, że korzystanie z formularza zgłoszeniowego może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania. Nadawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Nadawca ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.

§ 12.
POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące formularza zgłoszeniowego mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres rolnik@fremantle.com z dopiskiem „Rolnik szuka żony”. Reklamacje dotyczące formularza mogą być zgłaszane w terminie 24 h od skorzystania z formularza. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu jej otrzymania.
1a. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: rolnik@fremantle.com z dopiskiem „Rolnik szuka żony”. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 24 h od emisji Odcinka Programu, którego dotyczy reklamacja. Datą zgłoszenia reklamacji jest data wysłania drogą elektroniczną reklamacji do Producenta.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, a w przypadku reklamacji zgłaszanej listem również adres korespondencyjny, oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji wraz z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Programu „Rolnik szuka żony”.
3. Producent po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkowuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Producenta. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób została wysłana reklamacja.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
5. Postępowaniem reklamacyjnym zajmuje się Komisja powołana przez Producenta, której zadaniem jest również nadzór nad prawidłowym przebiegiem Programu.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Producent jest uprawniony do przerwania lub wstrzymania realizacji Programu z ważnych przyczyn. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy dalsza produkcja Programu stanie się niemożliwa z przyczyn niezależnych od Producenta, istotnych zakłóceń technicznych, zagrożenia życia lub zdrowia osób biorących udział w realizacji Programu, żałoby narodowej lub przypadków działania siły wyższej.
2. Z uwagi na dobro Formatu, Producent ma prawo na każdym etapie produkcji ingerowania w przebieg Programu.
3. Producent jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia o których mowa w ust. 4 poniżej.
4. Terminy wskazane w Regulaminie mają charakter orientacyjny. Producent zastrzega sobie możliwość podjęcia działań w terminach późniejszych niż wskazane w Regulaminie, w szczególności, gdy opóźnienie będzie konieczne z przyczyn niezależnych od Producenta. W takim wypadku nowe terminy będą ustalone wspólnie z Uczestnikami tak, aby umożliwić im udział w Programie.
5. Regulamin może zostać zmieniony w przypadku zmiany zasad produkcji Programu, etapów Programu, liczby Odcinków, zmiany nazwy Programu, zmiany adresu strony www, na której dostępny jest Regulamin lub Serwis. Producent, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników, którego dane teleadresowe posiada, poprzez wysłanie do Uczestnika wiadomości e-mail informującej o treści oraz zakresie wprowadzanych w Regulaminie zmian. Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Wypowiedzenie przez Uczestnika umowy jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Programie. Niezłożenie przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację przez Uczestnika zmienionego Regulaminu.
6. Dodatkowo, Producent poinformuje o dokonanych zmianach Regulaminu na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl. Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu będą obowiązywać po ich opublikowaniu w sposób wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu od daty wskazanej przez Producenta w zmienionym Regulaminie.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Umowy zawartej przez Uczestnika z Producentem oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i odpowiedniej umowy z Uczestnikiem, rozstrzygające znaczenie ma treść umowy z Uczestnikiem.